Zapraszamy na futerkowy KONKURS

Ogłaszamy KONKURS ”EKO FUTRO – najmodniejszy dodatek nadchodzącej zimy!”

Chcesz wziąć w nim udział?
1. Polub naszą stronę na Facebooku,
2. Polub i udostępnij (jeśli chcesz) post konkursowy,
3. W komentarzu pod postem konkursowym wstaw zdjęcie/grafikę ze swoją ulubioną znaną osobą (aktorką, modelką, przedstawiającą kogo tylko chcesz) ubraną w futro lub mającą futrzane dodatki,
4. Kliknij „Lubię to!” w lewym górnym rogu na stronie głównej www.efutro.pl,
5. Wklej zdjęcie futrzanego materiału (dostępnego na stronie www.efutro.pl), z którego chciałbyś mieć ubiór w swojej szafie (np. kamizelkę lub płaszcz) oraz wpisz uzasadnienie dlaczego wybrałeś/wybrałaś właśnie ten materiał. 🙂

Spośród prawidłowych zgłoszeń wybierzemy pięć najbardziej pomysłowych i kreatywnych, a autorów nagrodzimy!

Oto nagrody:
– miejsce 1 – voucher o wartości 120 złotych do wykorzystania przy zakupie materiału w sklepie www.efutro.pl, ważny do 31.12.2016 roku,
– miejsce 2 – voucher o wartości 80 złotych do wykorzystania przy zakupie materiału w sklepie www.efutro.pl, ważny do 31.12.2016 roku,
– miejsce 3 – voucher o wartości 50 złotych do wykorzystania przy zakupie materiału w sklepie www.efutro.pl, ważny do 31.12.2016 roku.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do środy 16.11.2016r. do godziny 23:59.

Regulamin konkursu znajdziecie poniżej lub na stronie: https://www.facebook.com/efutro/app/128953167177144/.

Powodzenia!

 

ikona-kolo2-1000px

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU ”EkoFutro – najmodniejszy dodatek nadchodzącej zimy!”

  1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez ANZA Andrzej Zaborowski – ul. Nowa 16/18, 90-031 Łódź, tel. 42 6789551 (zwana dalej ANZA), organizowanego na stronie www.efutro.pl oraz fanpage’u organizatora na stronie https://www.facebook.com/efutro/,

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

1.3. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:

1) Konkurs – konkurs organizowany przez ANZA;

2) Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;

3) Użytkownik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie;

4) ANZA – Organizator: ANZA Andrzej Zaborowski – ul. Nowa 16/18 90-031 Łódź, tel. 42 6789551,

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 09.11.2016r. do 16.11.2016r. Publikacja wyników nastąpi do 5 dni roboczych po zakończeniu konkursu,

1.5. ANZA zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie https://www.facebook.com/efutro/ oraz na stronie www.efutro.pl w strefie Blog (http://blog.efutro.com.pl/),

1.6. W konkursie może wziąć udział osoba powyżej 18 roku życia, która posiada profil w serwisie facebook.com. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa i otrzymania nagrody jest posiadania profilu z danymi zgodnymi z prawdą,

1.7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie strony www.efutro.pl na Facebooku, polubienie postu konkursowego, wstawienie pod postem konkursowym zdjęcia ulubionej znanej osoby ubranej w futro, polubienie strony www.efutro.pl, wstawienie w komentarzu zdjęcia wybranego ze strony www.efutro.pl materiału oraz pomysłowe i kreatywne uzasadnienie tego wyboru,

1.8. Wzięcie udziału w konkursie (tj. polubienie fanpage’a efutro.pl, polubienie postu z informacją o konkursie oraz zamieszczenie swojego zgłoszenia w komentarzu pod postem konkursowym oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

1.9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem oraz przekazania nagrody,

1.10. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne,

1.11. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji,

1.12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

1.13. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na opublikowanie swojego zgłoszenia na stronie: https://www.facebook.com/efutro,

  1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie zadania konkursowego będącym przedmiotem konkursu, o którym mowa w pkt. 1.3.,

2.2. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,

2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie obowiązkowy Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18 rok życia,

2.4. Pracownicy firmy ANZA, spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w nim uczestniczyć,

2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika,

2.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie,

2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie ww Organizatora.

  1. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 3 osobowym składzie,

3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje się uczestnikom w formie publikacji na stronie: https://www.facebook.com/efutro/,

3.3. Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w Konkursie,

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu,

3.5. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace lub wizerunek osób trzecich w szczególności w celu określonym powyżej będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora,

3.6. W konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich,

3.7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie,

3.8. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

  1. NAGRODY

4.1. Laureat ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę,

4.2. Opis nagrody, wybranej przez ANZA, znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/efutro/, Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody,

4.3. Nagrody:

– miejsce 1 – voucher o wartości 120 złotych do wykorzystania przy zakupie materiału w sklepie www.efutro.pl, ważny do 31.12.2016 roku,

– miejsce 2 – voucher o wartości 80 złotych do wykorzystania przy zakupie materiału w sklepie www.efutro.pl, ważny do 31.12.2016 roku,

– miejsce 3 – voucher o wartości 50 złotych do wykorzystania przy zakupie materiału w sklepie www.efutro.pl, ważny do 31.12.2016 roku.

Kwota rabatu z otrzymanego vouchera obniży wartość całego zamówienia czyli wartość zamówionego materiału oraz wartość kosztów przesyłki.

4.4. Dokładny opis nagród i ich realizacji zawiera załącznik nr 1,

4.5. Laureat zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://www.facebook.com/efutro/ oraz na stronie www.efutro.pl w strefie Blog, (http://blog.efutro.com.pl/), nie później niż 5 (pięć) dni roboczych po zakończeniu zgłaszania prac konkursowych,

4.6. Laureat zostanie powiadomiony przez organizatora konkursu o wyniku na stronie: https://www.facebook.com/efutro/,

4.7. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, do kontaktu z organizatorem poprzez adres mailowy annastorozynska@efutro.com.pl,

4.8. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody oraz w przypadku kontaktu z organizatorem po wyznaczonym terminie realizacji nagrody (tj. po 24.11.2016r.). W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.

4.9. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku którego odpadnie podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie Laureata pojawi się na stronie poświęconej Konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić do 7 dni roboczych.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje dotyczące jakiejkolwiek cechy towaru nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu,

6.2. Decyzje Komisji o których mowa w ust. 6.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu,

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.

Załącznik Nr 1 do regulaminu konkursowego

Opis Nagród w ramach Konkursu eFutro.pl,

  • Przyznawanie nagród w ramach Konkursu, który trwa w dniach od 09.11.2016r. do 16.11.2016r.

Nagrody:

Trzy vouchery o wartości 120 złotych, 80 złotych i 50 złotych do wykorzystania przy zakupie materiału w sklepie www.efutro.pl, ważne do 31.12.2016 roku.

1.2. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Konkursu w przeciągu 7 dni roboczych po terminie rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

1.3. Koszty przesyłki ponosi Organizator konkursu.